Αρχική>Προπτυχιακά


Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map

Μαθήματα | Project | Ανακοινώσεις


Ο Τομέας Μηχανικής παρέχει το σύνολο των μαθημάτων Μηχανικής που διδάσκονται τόσο στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα του ενιαίου κορμού της Σχολής όσο και στις κατευθύνσεις Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών. Τα περισσότερα από τα μαθήματα αυτά απευθύνονται στους φοιτητές όλων των ροών αμφοτέρων των κατευθύνσεων ιδιαίτερα όμως στις ροές Εφαρμοσμένη Μηχανική – Υπολογιστική Προσομοίωση  και Μηχανική των Υλικών.

Τα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας στοχεύουν κυρίως να εφοδιάσουν τους φοιτητές με τo απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να καταστούν σαφείς οι βασικές αρχές της επιστήμης της Μηχανικής με τρόπο εθοδικό και επιστηονικά θεελιωένο. Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αποκτήσουν οι φοιτητές κατάλληλες γνώσεις, σε συγκεκριμένους επιλεγμένους κλάδους της εφαρμοσμένης Μηχανικής  ώστε να αποκτήσουν και μια σαφή εικόνα των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών.

Η διδασκαλία της Μηχανικής σε άλλες Σχολές του Ε.Μ.Π.

Ο Τομέας Μηχανικής παρέχει και τα σχετικά με τη Μηχανική μαθήματα στις άλλες Σχολές του ΕΜΠ (με εξαίρεση τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και τη Σχολή Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών). Ιδιαίτερα τα μαθήματα της Πειραματικής Αντοχής Υλικών και τα εργαστηριακά τμήματα της Μηχανικής του Παραμορφωσίμου Σώματος και της Μηχανικής των Θραύσεων στις Σχολές Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ναυπηγών, Μεταλλειολόγων διενεργούνται στις άρτιες εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών.