Αρχική>Έρευνα> Μηχανική του Απολύτως Στερεού

Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map

Ερευνητική περιοχή της Μηχανικής του απολύτους στερεού-Κλασικής Δυναμικής

Διάδοση κυμάτων σε υλικά: Κύματα Rayleigh. Κύματα Love. Ανάκλαση ελαστικών κυμάτων σε αφόρτιστο σύνορο (free boundary), Ανάκλαση και διάθλαση κυμάτων σε διαχωριστική επιφάνεια συγκόλλησης μεταξύ δύο ελαστικών μέσων, διαμήκη κύματα, στρεπτικά κύματα και καμπτικά κύματα.

Δυναμική: Φαινόμενα Διάδοσης Κυμάτων και μη Γραμμικών Ανταποκρίσεων, Μεταφορά Δυναμικής Ενέργειας με Κατευθυνόμενο Τρόπο, Ουράνια Δυναμική με έμφαση στο Πρόβλημα των πολλών Σωμάτων σε διάφορες συσχετίσεις, Το πρόβλημα του gyrostat, Θεωρίες Αστάθειας και Διακλάδωσης.

Ευστάθεια Κατασκευών: Δυναμικός Λυγισμός συστημάτων υποκείμενων σε κρούση και βαθμωτές φορτίσεις, Λυγισμός δοκών, φορέων, πλακών, κελυφών, Ευστάθεια συστημάτων υποκείμενων σε μη συντηρητικές φορτίσεις.

Ταλαντώσεις των Κατασκευών: Ταλαντώσεις κατασκευών ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφές, συνθήκες ορθοκανονικότητος. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, ιδιομορφική ανάλυση, αναλογική απόσβεση, απόκριση λόγω κίνησης των στηρίξεων Μέθοδοι υπολογισμού των μητρώων μάζας, ακαμψίας, απόσβεσης και φόρτισης.