Αρχική>Έρευνα> Μηχανική του Συνεχούς Μέσου

Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map

Ερευνητική περιοχή της Μηχανικής του Συνεχούς Μέσου


Γεωυλικά: Καταστατικές Θεωρίες Αμμωδών, Κοκκωδών Εδαφών με ή χωρίς παραμόρφωση Κόκκων, Κλασματική Διάχυση και Πολυφασικές Ροές σε Πορώδη Υλικά, Θερμοπορομηχανική Καταστροφικών Κατολισθήσεων, Ροή Κοκκωδών, Μελέτη Συμπεριφοράς Μαρμάρων και άλλων Υλικών για Αρχαία Μνημεία και Προσομοίωση Αναστύλωσής τους.

Εμβιομηχανική: Σκληροί και Μεσαίοι Ιστοί (Οστά Σπονδυλικής Στήλης και Μηρών, Αρτηρίες, Προσθετικά Υλικά, Ανάλυση Τάσεων σε Αρτηρίες με Αγγειονάρθηκα), Μαλακοί Ιστοί (Δέρμα, Ιστοί Παχέος Εντέρου και Οισοφάγου, Επίδραση Φαρμάκων στη Μηχανική τους Συμπεριφορά), Κυτταρομηχανική (Μοντέλα tensegrity του Κυτταροσκελετού, Ανάπτυξη Ακτίνης ως Μέσου Κίνησης Βακτηριδίων, Ανάπτυξη Μάζας).

Θραύση: Πειράματα σε Μεταλλικά, Πολυμερή και Γεωυλικά, Εξελιγμένες Θεωρίες Βαθμίδας, Στατική και Δυναμική Θραύση, Κόπωση και Θραύση.

Μαθηματική Θεωρία Ελαστικότητας και Πλαστικότητας: Μεγάλες Ελαστικές και Πλαστικές Παραμορφώσεις, Μελέτη Ιδιοτήτων Ανισοτρόπων Σωμάτων, Θερμοδυναμική θεώρηση, Μέθοδος Ομογενοποίησης, Θεωρίες Βαθμίδας Ελαστικότητας και Πλαστικότητας.  Μαθηματικές μέθοδοι στην Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος.

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι: Πειραματικός Προσδιορισμός Μηχανικής Φθοράς Υλικών με Υπερήχους, των Μηχανικών Ιδιοτήτων με Υπερήχους σε Μέταλλα, Σκυρόδεμα, Μάρμαρα, Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά.

Μηχανική των Συζευγμένων Πεδίων: Μαθηματική θεωρία θερμοαγωγιμότητας και θερμοελαστικότητας. Θεωρία της Ηλεκτροελαστικότητας και Μαγνητοελαστικότητας. Αλληλοεπίδραση φυσικών πεδίων σε πιεζοηλεκτρικά μέσα. Κύματα σε πιεζοηλεκτρικά μέσα. Μηχανική θραύσεως πιεζοηλεκτρικών υλικών.

Πολυμερή Υλικά: Μελέτη Νέων Τεχνολογικών Υλικών (Άμορφα Υαλώδη, Ελαστο­μερή, Κρυσταλλικά και Ημικρυσταλλικά, Πολυμερικά Σύνθετα και Νανοσύνθετα Υλικά με Εγκλείσματα Νανοσωματίδια και Φυλλόμορφους Πηλούς) με εφαρμογές στην Μικροηλεκτρονική και διάφορες κατασκευές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής είναι το όχημα πόλης «ZERO» που είναι ηλεκτρικό, με οικονομία μεγαλύτερη από 60% και κατασκευή από αφρώδη υλικά υψηλής απορρόφησης ενέργειας ώστε να είναι ασφαλέστερο για τους πεζούς.

Ρευστομηχανική: Ροή Αντιδρώντων Αερίων, Αλληλεπίδραση Μηχανισμών Μεταφοράς και Χημείας, Μηχανισμοί Παραγωγής Ατμοσφαιρικών Ρύπων, Κατασκευή Απλοποιημένων Χημικών Κινητικών Μηχανισμών για Σύνθετα Καύσιμα, Προχωρημένα Μοντέλα Τύρβης.

Σεισμικά Φαινόμενα: Μαθηματικά πρότυπα για την περιγραφή της εκρήξεως και της εστίας του σεισμού. Ταλαντώσεις - Κύματα. Σεισμικά κύματα. Σεισμολογικά προβλήματα της μηχανικής. Φυσικομαθηματική θεμελίωση του “Γεω-ηλεκτρισμού”. Μέθοδοι του “Γεω-ηλεκτρισμού”.