Αρχική>Προσωπικό>Τεχνικό Προσωπικό-ΕΤΕΠ-ΙΔΑΧ


Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map

Γεωργαλάς Ν., ΙΔΑΧ  
phone +30 210 772 1212 - κτ. Αντ. Υλικ. (Ζ), Γραφείο ΙΣΟΓΕΙΟ-ΔΟΚΙΜΕΣ
fax +30 210 772 1302
ngalas@central.ntua.gr
Κατσικάνης Α. , ΕΤΕΠ
phone +30 210 772 1214 - κτ. Αντ. Υλικ. (Ζ), Γραφείο ΙΣΟΓΕΙΟ-ΔΟΚΙΜΕΣ
fax +30 210 772 1302
Μίσσας Α. , ΙΔΑΧ
phone +30 210 772 1212 - κτ. Αντ. Υλικ. (Ζ), Γραφείο ΙΣΟΓΕΙΟ-ΔΟΚΙΜΕΣ
fax +30 210 772 1302
Φουντουκίδης Γ. , ΕΤΕΠ  
phone +30 210 772 3175 - κτ. Αντ. Υλικ. (Ζ), Γραφείο ΙΣΟΓΕΙΟ-ΔΟΚΙΜΕΣ
fax +30 210 772 1302
gfount@central.ntua.gr