Αρχική>Προσωπικό>Πρών Μέλη ΔΕΠ


Αρχική
Προσωπικό
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Διπλωματικές
Έρευνα
Υποδομή
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Map



Γνωστικό Αντικείμενο
ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΥ Ε.Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Ι.Πειραματική Μηχανική - Μηχανική των Θραύσεων
ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ Ε.Ν.
Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Μηχανική
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
Ελαστική Ευστάθεια
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ Δ.Μηχανική των Συζευγμένων ΠεδίωνΔιευθυντής Τομέα Μηχανικής (2008-2010)
ΜΠΟΥΡΚΑΣ Γ.Θερμομηχανικές ιδιότητες εποδειδικών ρητινών
ΠΑΓΚΑΛΟΣ Κ.Κλασική Δυναμική
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ ΔΓραμμική και μη Γραμμική Θεωρία Ελαστικότητας με Έμφαση στη Μηχανική Κατασκευών και Δυναμική των Συστημάτων Ταλαντεύσεων
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΙΜ.Μηχανική των Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΧΡΥΣΑΚΗΣ Α.Μηχανική των Θραύσεων (Θεωρητική και Υπολογιστική κατεύθυνση)