Κοντού-Δρούγκα Ευαγγελία
Καθηγήτρια
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
  • Τομέας Μηχανικής, κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)
  • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
  • Ζωγράφου, Τ.Κ. 15773
+30 210 7721219
+30 210 772 1302

ekontou@central.ntua.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μηχανική και Φυσική των Πολυμερών και των Σύνθετων Υλικών. Μελέτη της θερμομηχανικής συμπεριφοράς αντιπροσωπευτικών πολυμερικών συστημάτων, όπως θερμοσκληρυνόμενα (εποξειδικές ρητίνες, πολυουρεθάνες), θερμοπλαστικά (πολυστυρένιο, πολυμεθακρυλικό μεθύλιο, πολυκαρβονικό), πολυμερικοί υγροί κρύσταλλοι, ημικρυσταλλικά πολυμερή (πολυαιθυλένια, πολυπροπυλένιο). Πειραματική μελέτη και καταστατική περιγραφή βουλκανισμένων ελαστομερών (ενισχυμένων με carbon black, ή όχι). Πειραματική και θεωρητική μελέτη μη-γραμμικής ιξωδοελαστικότητας. Πειραματική και θεωρητική μελέτη της πλαστικής συμπεριφοράς των πολυμερών, καθώς και πολυμερικών συνθέτων υλικών (ινωδών και κοκκωδών). Πρόσφατα ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη των πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών, την επίδραση των εγκλεισμάτων στις μεταβάσεις των υλικών, καθώς και στην ανάπτυξη ενός μικρομηχανικού μοντέλου για την ενισχυτική δράση των νανοεγκλεισμάτων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
1. E. Kontou, G. Spathis, “Application of finite strain viscoplasticity to polymeric fiber composites” International Journal of Plasticity, Vol. 22, p. 1287-1303,  (2006).

2.     E. Kontou, “Viscoplastic Deformation of an Epoxy Resin at Elevated Temperatures”, Jnl. Appl.  Pol. Sci, vol 101(3), p.2027 (2006)

3.    E. Kontou, M. Niaounakis, “ Thermo-mechanical properties of LLDPE/SiO2 nanocomposites”, Polymer, Vol. 47, p. 1267-1280, (2006).

4 .       E. Kontou, “Micromechanics model for particulate composites”, Mechanics 
of Materials (2007), vol. 39, 702-709.

5.    E. Kontou, G. Anthoulis, “The Effect of Silica Nanoparticles on the Thermomechanical Properties of Polystyrene”, Journal of Applied Polymer Science (2007), vol. 105, 1723-1731.

6.  G. I. Anthoulis, E. Kontou, “Micromechanical behaviour of particulate polymer nanocomposites”, Polymer (2008), vol. 49, 1934-1942.

7.     I. Anthoulis, E. Kontou, A. Fainleib, I. Bei, Y. Gomza, “Synthesis and characterization of polycyanurate/montmorillonite nanocomposites”, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, vol 46, 1036-1049 (2008).

8.    G. Spathis, E. Kontou, “Modeling of non-linear viscoelasticity at large deformations”, J. Mater. Sci., vo 43(6), p.2046-2052,(2008).

9.      G. Spathis, E. Kontou,“Strain inhomogeneity effect on yielding of polymer nanocomposites” Polymer, vol.49,p. 4462-4468 (2008).

10.   G. I. Anthoulis, E. Kontou, A. Fainleib, I. Bei, “Polytetramethylene glycol-modified polycyanurate matrices reinforced with nanoclays: Synthesis and thermomechanical performance”, Mechanics of Composite Materials, vol 45(2), 175-182 (2009).

11. M. Niaounakis, E. Kontou, M. Xanthis, ‘ Effects of Aging on the thermomechanical properties of Poly(lactic Acid)” Journal of Applied Polymer Science, vol 119(1), 472-481 (2011).

12.       G.Spathis, E. Kontou, ‘Modeling the Compressive Stress-Strain Response of Polymeric   Foams’ J of Applied Polymer Science, vol. 121(6),3262-3268  (2011).

13. E.Kontou, M.Niaounakis, P. Georgiopoulos, ‘Comparative Study of PLA nanocomposites reinforced with clay and silica nanofillers and their mixtures’  J of Applied Polymer Science,  vol 122(3),   1519-1529 (2011).

14. E.Kontou, P.Georgiopoulos, M.Niaounakis, "The role of nanofillers on the degradation behavior of polylactic acid"  Polymer Composites,  33(2), 282-294, (2012)

15.  E.Kontou, G.Spathis, V.Kefalas, "Statistical Model for the Compressive Response of  Anisotropic Polymeric and Metallic Foams"  Journal of Materials Science, vol.47(13),  5326-5332, (2012)

16.  G.Spathis, E.Kontou, “ Creep Failure Time Prediction of Polymers and Polymer Composites”, Comp Sci Techn, vol. 72(9), 959-964, (2012).

 

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

  1. Μηχανική ΙΙΙ (3ο εξάμηνο Μηχανολόγων Μηχανικών)

Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Σώματος , 2ο μέρος-Εργαστήριο

  1. Εισαγωγή στην Ανελαστικότητα (7ο εξάμηνο ΣΕΜΦΕ)

Ιξωδοελαστικότητα-Πλαστικότητα

  1. Πολυμερή και Νανοσύνθετα Υλικά (8ο εξάμηνο ΣΕΜΦΕ/κατ. Φυσικού Εφαρμογών)

Μηχανική και Φυσική Πολυμερικών συστημάτων

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων

  1. Ανελαστική συμπεριφορά των υλικών (ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένη Μηχανική)

Μη-γραμμική ιξωδοελαστικότητα, καταστατικές εξισώσεις πλαστικότητας

  1. Δυναμική μηχανική φασματοσκοπία (ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών)

Εργαστηριακή άσκηση δυναμικής μηχανικής ανάλυσης